XXVII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2020-11-30, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Informacja z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koluszki w roku szkolnym 2019/2020. (druk nr 2) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w gminie Koluszki. (druk nr 3) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach przy ul. Pięknej. (druk nr 4) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej. (druk nr 5) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. (druk nr 6) opiniuje Komisja, Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ro...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. (druk nr 7) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno – biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją”. (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją". (druk nr 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją. (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją". (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją". (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

17.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją". (druk nr 14) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w s...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol. (druk nr 15) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Koluszkach. (druk nr 16) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia re...)

20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru opłaty skarbowej w Gminie Koluszki (druk nr 17) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Koluszki. (druk nr 18) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 11/3, 11/4 i 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki. (pendrive) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Głosowanie nad uwagami z drugiego wyłoże...)Głosowanie (Głosowanie nad uwagami z trzeciego wyłoż...)Głosowanie (Głosowanie nad uwagami z czwartego wyłoż...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020 (druk 19) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

24.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2020-2031. (druk nr 20) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

25.Sprawy różne.

26.Zakończenie obrad.