XXIII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2020-07-22, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (druk nr 2) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 3) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 4) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 5) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 5 (druk nr 6) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Koluszkach obręb nr 3 (druk nr 7) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Koluszki w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych położonych na terenie Gminy Koluszki i z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Koluszki, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020 (druk nr 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2020-2032. (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomników przyrody (druk nr 12) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia po...)

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.