XXII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2020-06-15, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (wniosek 1)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Analiza materiałów związanych z realizacją budżetu Gminy Koluszki za rok 2019:

5.Raport z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku (druk nr 2) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

6.Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019 w Gminie Koluszki (druk nr 3) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Sprawozdanie z Gminnego Programu Profila...)

7.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Koluszki wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

8.Analiza Sprawozdania finansowego Gminy Koluszki za rok 2019.

9.Zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz wykonania budżetu Gminy Koluszki za rok 2019:

10.odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Koluszek z wykonania budżetu za 2019 rok.

11.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2019 rok. (druk nr 4)

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Koluszki – debata (pendrive)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Koluszek wotum zaufania (druk nr 5)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bu...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koluszek:

15.odczytanie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koluszkach.

16.odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

17.głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. (druk nr 6)

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (druk nr 7) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normę czasu pracy w 2020 roku (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/131/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Borowa, obręb Borowo II (druk nr 10) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2021 (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac na...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020 (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

24.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2020-2032. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

25.Sprawy różne.

26.Zakończenie obrad.