XX sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2020-04-08, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (wniosek 1)Głosowanie (Wniosek 2)Głosowanie (wniosek 3)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Ocena realizacji uchwał za rok 2019. (druk nr 1)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody (druk nr 2) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia po...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntu, położonej w obrębie Gałków Duży (druk nr 3) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Świny, obręb Świny (druk nr 4) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Gałków Mały, obręb Gałków Mały (druk nr 5) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu położonych w mieście Koluszki, od osoby fizycznej (druk nr 6) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Wierzchy, obręb Wierzchy (druk nr 7) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy (druk nr 8) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statut...)Głosowanie (wniosek radnego Ryszarda Piasnego)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki (pendrive) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia mi...)Głosowanie (uwaga 1)Głosowanie (uwaga 2)Głosowanie (uwaga 3)Głosowanie (Uwaga 4)Głosowanie (uwaga 5)Głosowanie (uwaga 6 )Głosowanie (uwaga 7)Głosowanie (uwaga 8)Głosowanie (uwaga 9)Głosowanie (uwaga 10)

12.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu świadczenia usług (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koluszki (druk nr 10) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu ut...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonej na terenie Gminy Koluszki. (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koluszki (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

17.Zakończenie obrad.