LXVII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2023-11-20, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koluszki w roku szkolnym 2022/2023. (druk nr 2) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Zastępca Burmistrza

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. (druk nr 3) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Zastępca Burmistrza

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ro...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania bezpłatnej pomocy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028. (druk nr 4) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor MGOPS

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Koluszki Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028. (druk nr 5) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor MGOPS

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Koluszki wkładu pieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Łódzkie Centrum sp. z o.o. (druk nr 6) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Borowa, obręb Borowo I. (druk nr 7) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym. (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E , 2918E i 2913E w Gminie Koluszki. (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

12.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów, gm. Koluszki. (druk nr 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

13.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą - Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2917E przez wieś Erazmów, gm. Koluszki. (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

14.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2911E oraz w drodze Nr 2913E gm. Koluszki. (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. Wymiana ogrodzenia terenu działki Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

16.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2023-2032. (druk nr 14) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023. (druk nr 15) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

18.Sprawy różne.

Głosowanie (1. Stanowisko Służb Burmistrza z dnia 3...)

19.Zakończenie obrad.