LXVI sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2023-10-30, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Koluszkach, obręb 8. (druk nr 2) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Borowa, obręb Borowo I. (druk nr 3) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Borowa, obręb Borowo I. (druk nr 4) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z tężni solankowej będącej własnością Gminy Koluszki. (druk nr 5) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia re...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Koluszek w Koluszkach (w organizacji) i nadania jej statutu. (druk nr 6) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Zastępca Burmistrza

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sa...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków prowadzonych przez wojewódzkiego konserwatora zbytków oraz gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie gminy Koluszki. (druk nr 7) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Zastępca Burmistrza

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2023-2032. (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023. (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

12.Sprawy różne.

13.Zakończenie obrad.