LXI sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2023-06-22, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Sprawozdanie z działalności KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego za rok 2022. (druk nr 2) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, referuje Komendant KP PSP

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności KP PSP powia...)

5.Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 roku. (druk nr 3) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, referuje Komendant Policji

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komendy Powi...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. (druk nr 4) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa, referuje Sekretarz Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania zes...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normę czasu pracy w 2023 roku. (druk nr 5) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Koluszkach, obręb 2. (druk nr 6) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprz...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów: obr.: 1, 2, 3 miasta Koluszki, obr. Lisowice i obr. Felicjanów tzw. "strefa przemysłowa". (druk nr 7) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (druk nr 8) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej, referuje Dyrektor Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów oraz opłat dodatkowych w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Koluszki. (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. (druk nr 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2023-2032. (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

16.Sprawy różne.

17.Zakończenie obrad.