LX sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2023-05-26, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej dla Gminy Koluszki. (druk nr 2) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, referuje Dyrektor MGOPS

5.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2022. (druk nr 3) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, referuje Dyrektor MGOPS

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progr...)

6.Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. (druk nr 4) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Zastępca Burmistrza

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Prog...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pod nazwą Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym (druk nr 5) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pod nazwą Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki. (druk nr 6) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. (druk nr 7) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Żakowice oraz fragmentu obrębu Przanowice. (druk nr 9) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Uwaga nr 1)Głosowanie (Uwaga nr 2)Głosowanie (Uwaga nr 3)Głosowanie (Uwaga nr 4)Głosowanie (Uwaga nr 5)Głosowanie (Uwaga nr 6)Głosowanie (Uwaga nr 7)Głosowanie (Uwaga nr 8)Głosowanie (Uwaga nr 9)Głosowanie (Uwaga nr 10)Głosowanie (Uwaga nr 11)Głosowanie (Uwaga nr 12)Głosowanie (Uwaga nr 13)Głosowanie (Uwaga nr 14)Głosowanie (Uwaga nr 15)Głosowanie (Uwaga nr 16)Głosowanie (Uwaga nr 17)Głosowanie (Uwaga nr 18)Głosowanie (Uwaga nr 19)Głosowanie (Uwaga nr 20)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia mi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Żakowice i południowo-zachodniej części obrębu 6 miasta Koluszki. (druk nr 10) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Uwaga nr 1)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia mi...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, obrębie 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 193/3, 193/5, 193/7 i 193/9. (druk nr 11) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w Koluszkach, obręb 8. (druk nr 12) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

15.Analiza materiałów związanych z realizacją budżetu Gminy Koluszki za rok 2022:

16.Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za rok 2022 w Gminie Koluszki. (druk nr 13) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, referuje Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałaniom uzależnieniom

Głosowanie (Raport z wykonania Gminnego Programu Pro...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach za rok 2022. (druk nr14) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach za rok 2022 (druk nr 15) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Dyrektor MOK

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

19.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Koluszki wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

20.Analiza Sprawozdania finansowego Gminy Koluszki za rok 2022.

21.Zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz wykonania budżetu Gminy Koluszki za rok 2022:

22.Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Koluszek z wykonania budżetu za 2022 rok.

23.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2022 rok. (druk nr 16)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

24.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Koluszki – debata (druk nr 17)

25.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Koluszek wotum zaufania (druk nr 18) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bu...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koluszek:

27.Odczytanie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koluszkach. referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

28.Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

29.Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. (druk nr 19)

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Koluszek. (druk nr 20), referuje Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie skargi na dzi...)

31.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2023-2032. (druk nr 21) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

32.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023. (druk nr 22) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

33.Sprawy różne.

34.Zakończenie obrad.