LIX sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2023-04-17, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach za rok 2022. (druk nr 2) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, referuje Dyrektor MGOPS

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gmin...)

5.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na 2023 rok. (druk nr 3) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, referuje Dyrektor MGOPS

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji zadań z zakres...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki. (druk nr 4) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Koluszkach i nadania jej Statutu. (druk nr 5) opiniuje Komisja Regulaminowo Statutowa, referuje Sekretarz Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Mł...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Koluszki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. (druk nr 6) opiniuje Komisja Regulaminowo Statutowa, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Koluszki oraz określenia sezonu kąpielowego. (druk nr 7) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpiel...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach oraz nadania statutu. (druk nr 8) opiniuje Komisja Regulaminowo- Statutowa, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2023 dla Samorządu Województwa Łódzkiego w formie realizacji zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w Koluszkach na skrzyżowaniu ulic Partyzantów, Wojska Polskiego i Św. Stanisława Kostki oraz budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i przebudową sieci kolidujących z inwestycją". (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. (druk nr 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia gó...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koluszki. (druk nr 11) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. (druk nr 12) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2023-2032. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023 (druk nr 14) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego referuje Skarbnik Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

17.Sprawy różne.

18.Zakończenie obrad.