LVIII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2023-03-20, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Ocena realizacji uchwał za rok 2022. (druk nr 2) referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5.Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Koluszkach. (druk nr 3) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego referuje Sekretarz Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalan...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. (druk nr 4) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego referuje Sekretarz Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalan...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. (druk nr 5) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego referuje Skarbnik Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. (druk nr 6) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego referuje Skarbnik Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Gałków Mały od osoby fizycznej. (druk nr 7) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Gałków Mały od osoby fizycznej. (druk nr 8) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, obręb 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26/22. (druk nr 9) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w Koluszkach, obręb 8. (druk nr 10) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w Koluszkach, obręb 3 (druk nr 11) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Borowo II. (druk nr 12) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu 2 miasta Koluszki w rejonie ul. Zielonej. (druk nr 13) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (druk nr 14) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowa I. (druk nr 15) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa, referuje Sekretarz Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowa II. (druk nr 16) opiniuje Komisja Regulaminowo - Statutowa, referuje Sekretarz Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

19.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2023-2032. (druk nr 17) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023 (druk nr 18) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego referuje Skarbnik Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

21.Sprawy różne.

22.Zakończenie obrad.