LVII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2023-02-20, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koluszki. (druk nr 2) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Zastępca Burmistrza

Głosowanie (Sprawozdanie z wysokości średnich wynagr...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Koluszki w 2023 roku. (druk nr 3) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w Gminie Koluszki. (druk nr 4) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, referuje Dyrektor MGOPS

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. (druk nr 5) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad przepro...)Głosowanie (wniosek: zmiana załącznika nr 1 Kryteria...)Głosowanie (wniosek merytoryczny radnego Sudowskiego...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach. (druk nr 6) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wk...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Borowa, obręb Borowo I. (druk nr 7) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Słotwiny, obręb Słotwiny. (druk nr 8) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie Gminy Koluszki. (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyb...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (druk nr 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryc...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2023-2032. (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023 (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego referuje Skarbnik Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.