LVI sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2023-01-31, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (przyjęcie projektu uchwały w sprawie ust...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2023-2032. (druk nr 2) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023 (druk nr 3) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

6.Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za rok 2022. (druk nr 4) referuje Przewodnicząca Rady

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Rady Miejski...)

7.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za rok 2022. (druk nr 5), referują Przewodniczący Komisji

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Rewi...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Budż...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Mien...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Zdro...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Oświ...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Roln...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Regu...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Skar...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Społecznej K...)

8.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2023 r. (druk nr 6), referuje Przewodnicząca Rady

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na...)

9.Przyjęcie planu pracy Komisji Rady na 2023 r. (druk nr 7), referują Przewodniczący Komisji

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Mienia Kom...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia, O...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, W...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Ładu, Porz...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnej i S...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Regulamino...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wni...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Społecznej Komisji...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w roku 2023. (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w roku 2023. (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w roku 2023. (druk nr 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2023. (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koluszek. (druk nr 12) referuje Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach. (druk nr 13) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, kultury oraz Spraw Młodzieży, Referuje Zasępca Burmistrza

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyk...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. (druk nr 14) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, kultury oraz Spraw Młodzieży, Referuje Zasępca Burmistrza

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ro...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (druk nr 15) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (druk nr 16) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 5, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 404/6 i 404/8. (druk nr 17) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Kaletnik. (druk nr 18) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Borowa, obręb Borowo I. (druk nr 19) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Gałków Mały, obręb Gałków Mały. (druk nr 20) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie nieruchomości położonych w mieście Koluszki, w obrębie 8, w dzierżawę na okres 10 lat. (druk nr 21) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, obręb 3, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 26/22. (druk nr 22) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Koluszki, położonych w mieście Koluszki, w obrębie 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 440 i 441/1. (druk nr 23) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Koluszki, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 191/13 i 191/15. (druk nr 24) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie 6 miasta Koluszki. (druk nr 25) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Koluszkach. (druk nr 26) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalan...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. (druk nr 27) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Sekretarz Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad wypłaca...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. (druk nr 28) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Zastępca Burmistrza

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia s...)

31.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (druk nr 29) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor MGOPS

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

32.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie posiłku dla dzieci i uczniów w Gminie Koluszki na lata 2019-2023. (druk nr 30) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor MGOPS

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

33.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2023 specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat pobieranych za doskonalenie zawodowe nauczycieli. (druk nr 31) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Zastępca Burmistrza

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na...)

34.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”. (druk nr 32) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

35.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. (druk nr 33) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

36.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów oraz opłat dodatkowych w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Koluszki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen...)

37.Sprawy różne

38.Zakończenie obrad.