LIV sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2022-12-28, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (1. Wniosek o wprowadzenie projektu uchwa...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Koluszki na lata 2022-2024. (druk nr 2) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, referuje Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (druk nr 3) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej w Gminie Koluszki. (druk nr 4) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek gruntu, położonych w obrębie Przanowice. (druk nr 5) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Różyca, obręb Różyca. (druk nr 6) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 150/2, 164/6 i 164/7. (druk nr 7) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Koluszki. (druk nr 8) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Reg...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów oraz opłat dodatkowych w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Koluszki. (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen...)

12.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. (druk nr 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyk...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022. (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

15.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2022-2032. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023-2032 oraz budżetu Gminy Koluszki na rok 2023:

17.odczytanie założeń do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023 -2032 oraz do projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

18.odczytanie stanowisk komisji stałych, w tym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego;

19.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi;

20.stanowisko Burmistrza Koluszek w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi;

21.dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z wniesionymi wnioskami i poprawkami;

22.odczytanie wniosków do projektu uchwały budżetowej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wraz z opinią Burmistrza;

23.głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały budżetowej;

24.odczytanie zgłoszonych przez Burmistrza poprawek do projektu uchwały budżetowej pismo Nr FN. 3020.6.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. (druk nr 14)

25.głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami do projektu uchwały budżetowej;

Głosowanie (Głosowanie nr 1)Głosowanie (Głosowanie nr 2)Głosowanie (Głosowanie nr 3)Głosowanie (Głosowanie nr 4)Głosowanie (Głosowanie nr 5)Głosowanie (Głosowanie nr 6)Głosowanie (Głosowanie nr 7)Głosowanie (Głosowanie nr 8)Głosowanie (Głosowanie nr 9)

26.odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023-2032 (druk nr 15)

27.głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023-2032;

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

28.odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2023r. (druk nr 16)

29.głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2023 rok.

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

30.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Koluszki wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZM Łódzkie Centrum sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w mieście Koluszki, w obrębie 5, przy ul. Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1220/2, 1220/3, 1220/4, 1220/9 i 1220/10.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

31.Sprawy różne.

32.Zakończenie obrad.