LIII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2022-11-28, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek 1 - wprowadzenie projektu uchwa...)Głosowanie (Wniosek 2 - wprowadzenie projektu uchwa...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2021/2022. (druk nr 2) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowani, Kultury oraz Spraw Młodzieży referuje Zastępca Burmistrza.

5.Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Koluszki. (druk nr 3) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, referuje Komendant

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Ochotniczych...)

6.Sprawozdanie z działalności KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego za rok 2021. (druk nr 4) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, referuje Komendant KP PSP

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności KP PSP powia...)

7.Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 roku. (druk nr 5) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, referuje Komendant Policji

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komendy Powi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. (druk nr 6) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowani, Kultury oraz Spraw Młodzieży referuje Zastępca Burmistrza.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ro...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. (druk nr 7) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Zastępca Burmistrza

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”. (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego. (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2023 dla Samorządu Województwa Łódzkiego w formie realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w Koluszkach na skrzyżowaniu ulic Partyzantów, Wojska Polskiego i Św. Stanisława Kostki oraz budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i przebudową sieci kolidujących z inwestycją”. (druk nr 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2022 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej”. (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2917E przez wieś Erazmów, gm. Koluszki”. (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2911E oraz w drodze Nr 2913E gm. Koluszki". (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów, gm. Koluszki”. (druk nr 14) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym". (druk nr 15) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

18.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno- biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją". (druk nr 16) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

19.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. (druk nr 17) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 18) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 19) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 20) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 21) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 22) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 23) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2 oraz drodze położonej w Borowej obręb nr 3 (druk nr 24) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 25) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 26) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 27) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 28) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

31.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 29) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

32.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 30) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

33.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 31) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

34.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 32) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

35.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 33) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

36.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 34) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

37.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 35) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

38.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2. (druk nr 36) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

39.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Koluszkach obręb nr 8. (druk nr 37) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)Głosowanie (wniosek radnego Michała Sudowskiego w sp...)

40.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (druk nr 38) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

41.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022. (druk nr 39) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

42.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2022-2032. (druk nr 40) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

43.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Andrespol w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

44.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Brójce w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

45.Sprawy różne.

Głosowanie (Wyjaśnienia Służb Burmistrza w sprawie p...)

46.Zakończenie obrad.