LII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2022-10-24, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek 1 - wprowadzenie projektu uchwał...)Głosowanie (Wniosek 2 - wprowadzenie projektu uchwał...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Analiza oświadczeń majątkowych dokonana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Koluszkach za rok 2021. (druk nr 2)

5.Analiza oświadczeń majątkowych dokonana przez Burmistrza Koluszek za rok 2021. (druk nr 3)

6.Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Koluszki. (druk nr 4) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Łódź Wschód

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Koluszki jest organem prowadzącym. (druk nr 5) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Zastępca Burmistrza

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koluszki” (druk nr 6) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Gałków Duży w rejonie cmentarza. (druk nr 7) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 200/1 w obrębie Katarzynów. (druk nr 8) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (druk nr 9) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntu, położonej w obrębie Gałków Mały. (druk nr 10) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Zielona Góra, obręb Zielona Góra. (druk nr 11) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022. (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

15.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2022-2032. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

18.Sprawy różne.

19.Zakończenie obrad.