L sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2022-09-19, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Informacja z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku - opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

5.Informacja o przygotowaniu przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023. (druk nr 2) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Zastępca Burmistrza

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (druk nr 3) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Gałków Mały, obręb Gałków Mały. (druk nr 4) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (druk nr 5) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. (druk nr 6) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad udziela...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. (druk nr 7) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Komendant PSP

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach. (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Prezes KPGK

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wk...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach. (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Prezes KPGK

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wk...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022. (druk nr 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2022-2032. (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.