XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2022-08-22, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Borowa I.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Koluszki dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Koluszki

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Koluszki, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3003.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 123/3, 123/6 i 123/7.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 113/17 i 113/20.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3333/2.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Zaopiekuj się mną", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX- ,,Włączenie społeczne", Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 ,,Usługi społeczne i zdrowotne".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koluszki oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2022-2032.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

15.Zakończenie obrad.