XLVII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2022-06-17, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (wniosek: o zdjęcie z proponowanego porzą...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2021. (druk nr 2) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, referuje Dyrektor MGOPS

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progr...)

5.Analiza materiałów związanych z realizacją budżetu Gminy Koluszki za rok 2021:

6.Raport z realizacji z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku (druk nr 3) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, referuje Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałaniom uzależnieniom

Głosowanie (Raport z realizacji z Gminnego Programu...)

7.Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021 w Gminie Koluszki (druk nr 4) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, referuje Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałaniom uzależnieniom

Głosowanie (Sprawozdanie z Gminnego Programu Profila...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach za rok 2021 (druk nr 5) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach za rok 2021 (druk nr 6) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Dyrektor MOK

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

10.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Koluszki wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

11.Analiza Sprawozdania finansowego Gminy Koluszki za rok 2021.

12.Zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz wykonania budżetu Gminy Koluszki za rok 2021:

13.Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Koluszek z wykonania budżetu za 2021 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2021 rok. (druk nr 7)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

15.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Koluszki – debata (druk nr 8)

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Koluszek wotum zaufania (druk nr 9)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bu...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koluszek:

18.Odczytanie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koluszkach. referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

19.Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

20.Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. (druk nr 10)

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

21.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (druk nr 12) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalne, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022. (druk nr 14) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

24.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2022-2032. (druk nr 15) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

25.Sprawy różne.

26.Zakończenie obrad.