XLVI sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2022-05-23, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej dla Gminy Koluszki. (druk nr 2) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, referuje Dyrektor MGOPS

5.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. (druk nr 3) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Zastępca Burmistrza

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Rocznego Progr...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego udziału Gminy Koluszki w Lokalnej Grupie Działania - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga". (druk nr 4) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Sekretarz Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dalszego udzi...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach. (druk nr 5) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży, referuje Dyrektor Biblioteki Publicznej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żakowice, Gmina Koluszki na lata 2022 – 2029. (druk nr 6) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowa, Gmina Koluszki na lata 2022 – 2029. (druk nr 7) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

10.Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Koluszki. (druk nr 8) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na sprz...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie części nieruchomości położonej w mieście Koluszki, w obrębie 7, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 104/7, w dzierżawę na okres 30 lat. (druk nr 9) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat, w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w mieście Koluszki, w obrębie 5, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 563/8. (druk nr 10) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022. (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2022-2031. (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.