XLIV zdalna sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2022-03-30, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Ocena realizacji uchwał za rok 2021. (druk nr 2)

5.Sprawozdanie z osiągnięcia w 2021 roku wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koluszki. (druk nr 3) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Sprawozdanie z osiągnięcia w 2021 roku w...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Koluszki wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZM Łódzkie Centrum sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w mieście Koluszki, w obrębie 5, przy ul. Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1220/2, 1220/3, 1220/4, 1220/9 i 1220/10. (druk nr 4) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w mieście Koluszki, w obrębie 5. (druk nr 5) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Koluszkach, obręb 5. (druk nr 6) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Koluszki na lata 2022 – 2025. (druk nr 7) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszki. (płyta CD) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Uwaga nr 1)Głosowanie (Uwaga nr 2)Głosowanie (Uwaga nr 3)Głosowanie (Uwaga nr 4)Głosowanie (Uwaga nr 5)Głosowanie (Uwaga nr 6)Głosowanie (Uwaga nr 7)Głosowanie (Uwaga nr 8)Głosowanie (Uwaga nr 9)Głosowanie (Uwaga nr 10)Głosowanie (Uwaga nr 11)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie ( reasumpcja głosowania uwagi nr3)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Koluszkach oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. (druk nr 8) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Koluszki w 2022 roku. (druk nr 9) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY". (druk nr 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wol...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Koluszki. (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ,,Klubu Senior +" w Koluszkach oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności. (druk nr 13) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ,,...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022. (druk nr 14) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

18.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2022-2031. (druk nr 15) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

19.Sprawy różne.

20.Zakończenie obrad.