XLII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2022-01-31, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (1. projekt uchwały w sprawie utworzenia...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022 (druk nr 2) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

5.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2022-2031. (druk nr 3) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

6.Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za rok 2021. (druk nr 4)

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Rady Miejski...)

7.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za rok 2021. (druk nr 5)

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Rewi...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Budż...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Mien...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Zdro...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Oświ...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Roln...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Regu...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Skar...)Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Społecznej K...)

8.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2022 r. (druk nr 6)

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na...)

9.Przyjęcie planu pracy Komisji Rady na 2022 r. (druk nr 7)

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Mienia Kom...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia, O...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Oświa...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Ładu, Porz...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnej i S...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Regulamino...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wni...)Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Społecznej Komisji...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w roku 2022. (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w roku 2022. (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w roku 2022. (druk nr 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2022. (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Łódzkiego. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym". (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koluszki" w ramach konkursu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. (druk nr 14) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na zadanie pn. budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Różyca gm. Koluszki w ramach konkursu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. (druk nr 15) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Gałków". druk nr 16) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opi...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2022 specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia na rok 2022 maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat pobieranych za doskonalenie zawodowe nauczycieli. (druk nr 17) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego. (druk nr 18) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe (druk 19) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryc...)

22.Podjęcie uchwały utworzenia ,, Klubu Senior+ w Koluszkach oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności.

Głosowanie (Podjęcie uchwały utworzenia ,, Klubu Sen...)

23.Sprawy różne.

24.Zakończenie obrad.