XLI sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2021-12-28, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koluszki na lata 2021-2027. (druk nr 2) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Str...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Koluszkach (druk nr 3) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia re...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy Filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach (druk nr 4) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia re...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. (druk nr 5) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzeni...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów gm. Koluszki. (druk nr 6) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki". (druk nr 7) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym gm. Koluszki. (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2022 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej. (druk 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym". (druk nr 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”. (druk nr 11) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2022 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą „Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów, gm. Koluszki”. (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2022 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2913E i 2911E w zakresie budowy chodników dla długości ok. 175 m w Gałkowie Parceli gm. Koluszki". (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno- biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją". (druk nr 14) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją". (druk nr 15) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

18.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją. (druk nr 16) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w s...)

19.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją". (druk nr 17) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w s...)

20.Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (druk nr 18) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sp...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (druk nr 19) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia częś...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Koluszek. (druk nr 20) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)Głosowanie (wniosek radnego Michała Sudowskiego)

23.Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania diet dla radnych Rady Miejskiej w Koluszkach. (druk nr 21) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalan...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wypłacania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. (druk nr 22) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad wypłaca...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. (druk nr 23) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ust...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021 (druk nr 24) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

27.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2021-2031. (druk nr 25) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 4 i 6 miasta Koluszki. (druk nr 26) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia „Klubu Senior +” w Koluszkach oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności. (druk nr 27) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia „K...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonej na terenie Gminy Koluszki. (druk nr 28) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

31.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2022-2031 oraz budżetu Gminy Koluszki na rok 2022:

32.odczytanie założeń do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2022 -2031 oraz do projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

33.odczytanie stanowisk komisji stałych, w tym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego;

34.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi;

35.stanowisko Burmistrza Koluszek w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi;

36.dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z wniesionymi wnioskami i poprawkami;

37.odczytanie wniosków do projektu uchwały budżetowej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wraz z opinią Burmistrza;

38.głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały budżetowej;

39.odczytanie zgłoszonych przez Burmistrza poprawek do projektu uchwały budżetowej pismo Nr FNA.3020.8.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

40.głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami do projektu uchwały budżetowej;

Głosowanie (poprawka nr 1)Głosowanie (poprawka nr 2)Głosowanie (poprawka nr 3)Głosowanie (poprawka nr 4)Głosowanie (poprawka nr 5)Głosowanie (poprawka nr 6)Głosowanie (poprawka nr 7)Głosowanie (poprawka nr 8)Głosowanie (poprawka nr 9)Głosowanie (poprawka nr 10)Głosowanie (poprawka nr 11)Głosowanie (poprawka nr 12)

41.odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2022-2031 (druk nr 29)

42.głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2022-2031;

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

43.odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2022 r. (druk nr 30)

44.głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2022 rok.

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

45.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Koluszki na 2022 r. (druk nr 31) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

46.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Koluszki na 2022 r. (druk nr 32) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

47.Sprawy różne.

48.Zakończenie obrad.