XL sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2021-11-23, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek: zdjęcie z porządku obrad projek...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koluszki w roku szkolnym 2020/2021. (druk nr 2) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

5.Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Koluszki. (druk nr 3) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Koluszki (druk nr 4) opiniuje Komisja Regulaminowo-Statutowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statut...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. (druk nr 5) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ro...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części obszaru gminy Koluszki. (druk nr 6) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Gałków Mały od osób fizycznych – Nr działki 701/17. (druk nr 7) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Gałków Mały od osób fizycznych - Nr działki 791/9. (druk nr 8) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 7 – Nr działki 117/5. (druk nr 9) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 7 - Nr działki 119/5. (druk nr 10) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyr...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 8. (druk nr 11) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia częś...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (druk nr 15) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (druk nr 16) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koluszki”. (druk nr 17) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Za...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2021 dla Gminy Brzeziny w formie realizacji zadania pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę, rozbudowę oraz roboty remontowe ulicy Naftowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 715 do wsi Erazmów gm. Koluszki wraz z realizacją" (druk nr 18) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją". (druk nr 19) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

21.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją". (druk nr 20) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

22.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją"". (druk nr 21) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Koluszkach (druk nr 22) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia re...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy Filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach (druk nr 23) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia re...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki „SIM KZN Łódzkie Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. (druk nr 24) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. (druk nr 25) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021 (druk nr 26) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

28.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2021-2032. (druk nr 27) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

29.Sprawy różne.

30.Zakończenie obrad.