XXXVII zdalna sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2021-08-30, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki”. (druk nr 2) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach. (druk nr 3) opiniuje Burmistrz Koluszek

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

6.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Jeziorko, Długie, Wierzchy, Świny, Turobowice, Kazimierzów, Stefanów, Redzeń Nowy, Redzeń Stary oraz Regny w gminie Koluszki. (druk nr 4) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

7.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu Gałków Mały w gminie Koluszki. (druk nr 5) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

8.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Gałków Mały w gminie Koluszki. (druk nr 6) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

9.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodniej części obrębu Borowo II w gminie Koluszki. (druk nr 7) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

10.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Ochronnej Terenu Zamkniętego Składu Regny w gminie Koluszki. (druk nr 8) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

11.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Koluszki w jednostce urbanistycznej 4RPO i R na terenie Gałkowa Parceli. (druk nr 9) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

12.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Koluszki, w rejonie ulic: Reymonta, Graniczna i Partyzantów. (druk nr 10) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

13.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi Erazmów oraz fragmentu terenu wsi Felicjanów na terenie gminy Koluszki. (druk nr 11) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

14.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Koluszki w jednostce strukturalnej A, na terenie wsi Erazmów w obrębie Lisowice. (druk nr 12) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Koluszki na lata 2022 - 2030", w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koluszki. (druk nr 14) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Koluszki. (druk nr 15) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu, położonej w obrębie Felicjanów. (druk nr 16) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Koluszki do realizacji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. "Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych - II edycja". (druk nr 17) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021 (druk nr 18) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

21.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2021-2032. (druk nr 19) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

22.Sprawy różne.

23.Zakończenie obrad.