XXXV sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2021-06-21, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Analiza materiałów związanych z realizacją budżetu Gminy Koluszki za rok 2020:

5.Raport z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku (druk nr 2) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Raport z realizacji „Gminnego Programu P...)

6.Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020 w Gminie Koluszki (druk nr 3) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Sprawozdanie z Gminnego Programu Profila...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach za rok 2020 (druk nr 4) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży – - materiały źródłowe w punkcie 9

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach za rok 2020 (druk nr 5) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży – materiały źródłowe w punkcie 9

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

9.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Koluszki wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

10.Analiza Sprawozdania finansowego Gminy Koluszki za rok 2020.

11.Zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz wykonania budżetu Gminy Koluszki za rok 2020:

12.Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Koluszek z wykonania budżetu za 2020 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2020 rok. (druk nr 6)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Koluszki – debata (druk nr 7)

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Koluszek wotum zaufania (druk nr 8)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bu...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koluszek:

17.Odczytanie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koluszkach.

18.Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

19.Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. (druk nr 9)

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Koluszki Programu pn. „Koluszkowska Karta Mieszkańca” (druk nr 10) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach przy ulicy Budowlanych 8. (druk nr 11) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, przypadających Gminie Koluszki lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Koluszki na rok szkolny 2021/2022. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Słotwiny, obręb Słotwiny. (druk nr 14) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Świny, obręb Świny. (druk nr 15) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Żakowice, obręb Żakowice. (druk nr 16) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 2. (druk nr 17) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki. (druk nr 18) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac na...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021 (druk nr 19) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

30.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2021-2031. (druk nr 20) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

31.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Koluszki, a Gminą Brzeziny o przystąpieniu przez Gminę Koluszki do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę, rozbudowę oraz roboty remontowe ulicy Naftowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 715 do wsi Erazmów gm. Koluszki wraz z realizacją”. (druk nr 21) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wol...)

32.Sprawy różne.

33.Zakończenie obrad.