XXXIV sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2021-05-31, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. (druk nr 2) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Rocznego Progr...)

5.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020. (druk nr 3) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progr...)

6.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Koluszki. (druk nr 4) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025. (druk nr 5) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg na terenie Gminy Koluszki na lata 2021 - 2025". (druk nr 6) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Pl...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach. (druk nr 7) opiniuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koluszki. (druk nr 8) opiniuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Słotwiny, obręb Słotwiny. (druk nr 9) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Kaletnik, obręb Kaletnik. (druk nr 10) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Koluszkach, w obrębie 6. (druk nr 11) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Koluszek. (druk nr 12)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie skargi na dzi...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów usytuowanych na terenie rekreacyjnym w Lisowicach. (druk nr 13) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia reg...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Koluszki. (druk nr 14) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia re...)

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. (druk 15) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normę czasu pracy w 2021 roku. (druk nr 16) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Koluszki Programu pn. „Koluszkowska Karta Mieszkańca. (druk nr 17) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (wniosek o zdjęcie uchwały celem dalszego...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021 (druk nr 18) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

21.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2021-2031. (druk nr 19) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

22.Sprawy różne.

23.Zakończenie obrad.