XXXIII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2021-04-26, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Koluszki oraz określenia sezonu kąpielowego. (druk nr 2) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpiel...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach. (druk nr 3) opiniuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokali na okres kolejnych 10 lat. (druk nr 4) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyr...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koluszki oraz przekazania go organowi regulacyjnemu. (druk nr 5) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. (druk nr 6) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. (druk nr 7) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021 (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2021-2031. (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Koluszki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego źródła ciepła opartego na paliwie stałym w budynkach lub lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki. opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie określenia zasad udzielania dot...)

13.Sprawy różne.

14.Zakończenie obrad.