XXXII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2021-03-22, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad projektu...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad projektu...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad projektu...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021 (druk nr 2) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

5.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2021-2031. (druk nr 3) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

6.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2021. (druk nr 4) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji zadań z zakres...)

7.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Koluszkach za rok 2020. (druk nr 5) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-G...)

8.Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 3. (druk nr 6) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na sp...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 4. (druk nr 7) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 5. (druk nr 8) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 5 (druk nr 9) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 5. (druk nr 10) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyr...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 6. (druk nr 11) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej numerem działki 187 i 188, położonej w obrębie Lisowice. (druk 12) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej numerem działki 187, położonej w obrębie Lisowice. (druk 13) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej numerem działki 187, położonej w obrębie Lisowice. (druk 14) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Koluszki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego źródła ciepła opartego na paliwie stałym w budynkach lub lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki. (druk nr 15) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Koluszki na lata 2019 – 2035” (druk nr 16) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "St...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Koluszkach, obręb 7. opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyr...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Koluszkach, obręb 8. opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyr...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Pomocna dłoń - koluszkowskie centrum usług opiekuńczych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT”. opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

22.Sprawy różne.

23.Zakończenie obrad.