XXXI sesja Rada Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2021-02-22, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Ocena realizacji uchwał za rok 2020. (druk nr 2)

5.Sprawozdanie z realizacji osiągnięcia w 2020 roku w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koluszki. (druk nr 3) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji osiągnięcia w...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Stowarzyszenia Rozwoju Gałkowa Małego w latach 2021-2025”. (druk nr 4) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach. (druk nr 5) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyk...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniego na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rzece Mrodze w Lisowicach” (druk nr 6) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Koluszki w 2021 roku. (druk nr 7) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021 (druk nr 8) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2021-2031. (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

12.Sprawy różne.

13.Zakończenie obrad.