XXIX sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

w dniu 2020-12-28, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020 (druk nr 2) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

5.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2020-2031. (druk nr 3) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletni...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach. (druk nr 4) opiniuje Burmistrz Koluszek

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie skargi na dzi...)

7.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru południowej części obrębu Gałków Duży w gminie Koluszki. (druk nr 5) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

8.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu Kaletnik w gminie Koluszki. (druk nr 6) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w s...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2021-2031 oraz budżetu Gminy Koluszki na rok 2021:

10.odczytanie założeń do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2021 -2031 oraz do projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

11.odczytanie stanowisk komisji stałych, w tym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego;

12.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi;

13.stanowisko Burmistrza Koluszek w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi;

14.dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z wniesionymi wnioskami i poprawkami;

15.odczytanie wniosków do projektu uchwały budżetowej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wraz z opinią Burmistrza;

16.głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały budżetowej;

17.odczytanie zgłoszonych przez Burmistrza poprawek do projektu uchwały budżetowej (pismo nr FN.A.3020.5.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

18.głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami do projektu uchwały budżetowej;

Głosowanie (Głosowanie nr 1)Głosowanie (Głosowanie nr 2)Głosowanie (Głosowanie nr 3)Głosowanie (Głosowanie nr 4)Głosowanie (Głosowanie nr 5)Głosowanie (Głosowanie nr 6)Głosowanie (Głosowanie nr 7)Głosowanie (Głosowanie nr 8)Głosowanie (Głosowanie nr 9)Głosowanie (Głosowanie nr 10)Głosowanie (Głosowanie nr 11)Głosowanie (Głosowanie nr 12)Głosowanie (Głosowanie nr 13)Głosowanie (Głosowanie nr 14)Głosowanie (Głosowanie nr 15)Głosowanie (Głosowanie nr 16)Głosowanie (Głosowanie nr 17)Głosowanie (Głosowanie nr 18)Głosowanie (Głosowanie nr 19)Głosowanie (Głosowanie nr 20)Głosowanie (GŁOSOWANIE NR 21)

19.odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2021-2031 (druk nr 7)

20.głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2021-2031;

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

21.odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2021 r. (druk nr 8)

22.głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2021 rok.

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Koluszki na 2021 r. (druk nr 9) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Koluszki na 2021 r. (druk nr 10) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

25.Sprawy różne.

26.Zakończenie obrad.